Top Nhân Vật Cấp Độ Exp
1 H2T 109 1,297,278,133
2 5Cam 109 958,738,318
3 LongThieuGia 109 772,813,037
4 Th¡ngÐôLa 109 650,435,103
5 C§uCä 109 573,903,685
6 MIT 109 548,200,084
7 Kangtavlb381 109 545,463,873
8 Ryu 109 482,001,659
9 TIT 109 464,398,647
10 XOAI 109 460,750,841